Her kan du finde referaterne fra afholdte generalforsamlinger

 

 

 

 

Siden indkaldelsen til generalforsamling blev udsendt, har Anders Kristensen meddelt, at han ønsker at udtræde af BKR’s bestyrelse. Anders forklarede selv baggrunden for sin fratræden. Vi håber vi på et senere tidspunkt igen kan byde Anders og familien velkommen hjem til BKR,

 

Referat

af

ordinær generalforsamling

i

Børkop Rideklub (BKR)

tirsdag den 27. februar 2024

 

 

 

Ad pkt. 1 – valg af dirigent

Som dirigent foresloges og valgtes Stephen Kjær Rolfsted.

 

Ad pkt. 2 – Beretning fra formanden

Claus Solberg aflagde bestyrelsens beretning for det forgangne år, der har været noget turbulent og som kulminerede med, at en helt ny bestyrelse tiltrådte medio oktober 2023.

 

Den nye bestyrelse har valgt ikke at se bagud, men koncentrere sig om fremtiden. Dog er der i den gamle bestyrelse truffet beslutninger, som har stor økonomisk konsekvens for klubben, men bestyrelsen har valgt at tackle udfordringerne så man kan se sig selv i øjnene.

 

Bestyrelsen har fokus på gennemsigtighed – alle i bestyrelsen har kiggeadgang til klubbens bankkonti og al korrespondance såvel eksternt som internt sker via klubbens mails og ikke bestyrelsens private mails, på den måde kan hele bestyrelsen følge med i kommunikationen.

 

Vi er en forening og bestyrelsen gør sit bedste for at svare på alle spørgsmål. Man er velkommen med alle spørgsmål.

 

Bestyrelsen sætter pris på den opbakning der udvises fra medlemmernes side og er rigtig glade for det gode samarbejde med SI, hvor vi kan tale om tingene og hjælpes ad med at skabe de bedste betingelser for BKR.

 

Bestyrelsen har drøftet fremtiden for BKR – hvor vil vi gerne hen med BKR på sigt

 

Der skal være fokus på, at rideklubben skal løbe rundt, men at det også skal være sjovt og givende for alle i klubben.

 

Vi har derfor planlagt en visionsdag med SI, der er planlagt afholdt inden sommerferien, hvor vi har afsat tid til at tænke ud af boksen – afsøge mulighederne for at søge fondsmidler til større vedligeholdelsesopgaver.

 

Derfor modtager bestyrelsen gerne input fra alle medlemmer.

 

Årskalender er i støbeskeen.

 

Vi har også et større projekt omkring folde og om vi kan gøre noget så det bliver bedre til næste vinter.

 

Der var mulighed for at stille spørgsmål.

 

Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning

 

Ad pkt. 3 – Fremlæggelse af regnskab

Claus Solberg fremlagde og gennemgik regnskabet. Som det fremgår, har BKR ikke et voldsomt stort økonomisk råderum, idet vores lokaletilskud fra Vejle Kommune er faldet fra små kr. 200.000,00 i 2023 til kr. 75.000,00 i 2024.

 

Bestyrelsen vil arbejde for at skaffe alternative indtægter til BKR, herunder sponsorater m.v.

 

Det var mulighed for at stille spørgsmål til regnskabet.

 

Generalforsamlingen godkendte herefter regnskabet.

 

Ad pkt. 4 – Fastsættelse af kontingent og fremlæggelse af budget for det kommende år.

 

Budgettet for 2024 blev gennemgået og der var mulighed for at stille spørgsmål. Bestyrelsen foreslår, at kontingentet fortsætter uændret.

 

Generalforsamlingen tog dette til efterretning.

 

Ad pkt. 5 – Behandling af indkomne forslag

 

Der var ikke indkommet forslag til behandling.

 

Ad pkt. 6 – Valg til bestyrelsen

 

Formanden Claus Solberg er på valg og modtager gerne genvalg.

 

Claus Solberg genvalgtes som formand.

 

Ad pkt. 7 – Valg af menigt medlem til bestyrelsen samt to suppleanter

 

Bestyrelsesmedlem Camilla Stange er på valg og modtager gerne genvalg.  Camilla Strange genvalgtes til bestyrelsen.

 

Som nyt bestyrelsesmedlem foresloges Christina Arntsen. Christina blev valgt til bestyrelsen, der herefter består af:

Claus Solberg – formand

Louise Friis Skov-Pedersen – næstformand

Jette Blæsberg – kasserer

Camilla Strange – menigt medlem

Christina Arntsen – menigt medlem

 

Som suppleanter til bestyrelsen valgtes Anita Laugesen og Stephen Kjær Rolfsted.

 

Ad pkt. 8 – Beretning fra sportsudvalget.

 

P.T. har BKR ikke noget sportsudvalg, hvorfor der ikke var noget at berette under dette punkt.

 

Ad pkt. 9 – Valg af 4 medlemmer til sportsudvalget

 

Til sportsudvalget foresloges og valgtes:

Camilla Andersen

Liva Haumann Christoffersen

Louise Friis Skov-Pedersen

Heidi Ravnskjær

Viktoria Ravnskjær

 

Ad pkt. 10 – Valg af 5 juniorrepræsentanter

 

Som juniorrepræsentant foresloges og valgtes

Rosa Haumann Christoffersen

Ved førstkommende juniormøde indkaldes alle de unge, hvor de opfordres til at melde sig som repræsentanter.

 

Mette Rolfsted er tovholder og indkalder til møder mv.

 

Ad pkt. 11 – Beretning fra støtteforeningen

 

Støtteforeningen blev nedlagt den 12. juli 2023, hvorfor bestyrelsen forslår ændring af klubbens vedtægter, således at § 10 udgår.

 

Generalforsamlingen godkendte vedtægtsændringen.

 

Ad pkt. 12 – Valg til støtteforeningen

 

Punktet udgår

 

Ad pkt. 13 – Valg af to bilagskontrollanter

 

Som bilagskontrollanter foresloges og valgtes Bjarne Villadsen og Louise Gjørup.

 

Ad pkt. 14 – Eventuelt

 

Der blev orienteret om årets ridelejr, der er i uge 27. Mette Rolfsted, Charlotte Villadsen, Heidi Ravnskjær og Lærke Haumann Christoffersen er tovholdere på ridelejren og uddeler arbejdsopgaver – der vil være brug for ekstra hænder.

 

Camilla Andersen orienteret om, at der i løbet af foråret og sommeren vil blive afholdt flere stævner på BKR. Vi holder det første interne stævne de 7. april 2024, hvor Anita Laugesen vil være dommer.

 

Der har været talt om, at man gerne vil arbejde på en overdækning af den udendørs ridebane – Heidi Sparre arbejder på en tegning heraf.

 

Hjælpepiger blev drøftet, men dette henlægges til andet forrum.

 

Herefter almindelig småsnak.

 

Der var ikke yderligere til drøftelse.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Generalforsamlingen sluttet.

 

Som dirigent

 

 

Stephen Kjær Rolfsted

 

 

 

 

 

Referat

af

ordinær generalforsamling

i

Den selvejende Institution Børkop Rideklub

tirsdag den 27. februar 2024

 

 

 

Ad pkt. 1 – valg af dirigent

Som dirigent foresloges og valgtes Stephen Kjær Rolfsted.

 

Ad pkt. 2 – Beretning fra formanden

Mette Engelsby Rolfsted aflagde bestyrelsens beretning for det forgangne år, der startede med en stor oprydning bag ridehallen og fjernelse af skrot m.v. der havde ophobet sig gennem flere år.

 

2023 skulle være en frisk start, og der blev lavet ny lejekontrakt med BKR og den første arbejdsdag blev afholdt, hvor der blev tømt ud bag vaskepladsen og bag privatstalden.

 

Flere arbejdsdage afholdtes i foråret, herunder vedligehold i foderrummet, spiltovene, grøn omstilling med støtte fra Vejle Kommune, opmærkning af vildeng m.v. Trimning af foldene bag banen og igangsætning og implementering af nyt sorteringssystem.

 

Vi har fået en fast til at slå græs og klippe kanter – formanden takkede Martin for det gode arbejde.

 

Fremadrettet arbejdes på at undgå oversvømmelser som der har været to af i 2023.

 

Der er blevet kalket stalde og malet træværk. Køkkenet har fået en overhaling og dommertårnet er blevet malet, der er ryddet op på udearealerne, fjernet ukrudt og det grønne hegn langs p-pladsen er blevet beskåret.

 

I sensommeren blev påbegyndt et større arbejde med opdeling af folde – dette arbejde blev sluttet i efteråret.

 

Værkstedet og maskinladen er færdig og såvel den ”blå diamant” som ”det røde lyn” er efter utallige problemer igen skiftet ud med en minilæsser og vi håber de mange problemer herefter vil være historie.

 

I forbindelse med, at der for nogle år siden blev lagt nyt tag på elevstalden, har vi døjet med indeklimaet i stalden. Derfor er der opsat ventilationshætter i den ene side af stalden og næste etape kommer i løbet af 2024. Yderligere tiltag i 2024 vil være renovering af toiletter, udskiftning af vinduer i rytterstue, kontor, køkken m.v., udskiftning af hoveddøren samt gennemgang og opdatering af tagafløb fra ridehusets tag

 

Møddingen er stort set færdig og der er kommet ny belægning foran staldene og ridehallen for at undgå mudder.

 

Der var mulighed for at stille spørgsmål.

 

Generalforsamlingen tog formandens beretning til efterretning

 

Ad pkt. 3 – Fremlæggelse af regnskab

Bjarne Villadsen fremlagde og gennemgik regnskabet. Huslejen til BKR er nedsat med kr. 55.000,00, idet SI ikke skal være en pengemaskine, men alene genere nødvendige midler til vedligehold m.v. Der er ca. kr. 142.000,00 til vedligehold i 2024.

 

Ad pkt. 4 – Valg til bestyrelsen

SI ønsker valg af to nye medlemmer til bestyrelsen.

 

Bjarne Villadsen er på valg og modtager genvalg

Anita Laugesen er på valg og modtager genvalg

Louise Gjørup er på valg og genopstiller ikke

 

Heidi Sparre og Lasse Ravn har meldt sig om mulige bestyrelsesmedlemmer – da der således er to kandidater, ønskede Anita Laugesen at trække sig tilbage fra bestyrelsen.

 

Generalforsamlingen valgte Heidi Sparre og Lasse Ravn til bestyrelsen. SI’s bestyrelse består herefter af Bjarne Villadsen, Mette Engelsby Rolfsted, Heidi Sparre og Lasse Ravn.

 

Som suppleant valgtes Charlotte Villadsen.

 

Ad pkt. 5 – Valg af revisor

Til revisor valgtes Sebastian Solberg.

 

Ad pkt. 6 – Eventuelt

Martin opfordrede til, at man tænker over placering af borde/bænke og træer af hensyn til den, der skal slå græs.

 

Der var ikke yderligere til drøftelse.

 

Dirigenten takkede for god ro og orden.

 

Generalforsamlingen sluttet.

 

Som dirigent

 

 

Steffen Kjær Rolfsted